Search
Our Authors
Search by Author

Danielewicz Dorota

doktor nauk humanistycznych, starszy wykładowca w Zakładzie Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Nauk Psychologicznych na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Jej zainteresowania badawcze dotyczą dzieci z zaburzeniami rozwoju, zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.

Obecnie bierze udział w projekcie (Grant): EU Public Health program – “Child and adolescent mental health in enlarged EU -  development of effective policies  and practices” (CAMHEE), który rozpoczął się w  2007, kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Czesław Czabała

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Stowarzyszenia Autism-Europa.

Najważniejsze publikacje:
Pisula, E., Danielewicz, D. (2003). Terapia i edukacja osób z autyzmem – historia i dzień dzisiejszy. W: D. Danielewicz, E. Pisula (red.), Terapia i edukacja osób z autyzmem. Wybrane zagadnienia.  (s. 9-43). Warszawa: Wydawnictwo APS.
Pisula, E., Danielewicz, D. (2004). Depresja u rodzeństwa dzieci z zaburzeniami rozwoju. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D, Medicina, Vol. LIX, Suppl. XIV, N4, 428-431.
Danielewicz, D. (2005). „Czas podłogowy” w pracy z dzieckiem z autyzmem. W: E. Pisula, D. Danielewicz (red.), Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem. (s.133-152). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Danielewicz, D., Pisula, E. (2005). Kontrowersje wokół ułatwionej komunikacji. W: E. Pisula, D. Danielewicz (red.), Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem. (s.207-224). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Danielewicz, D. (2005). Zachowania agresywne, samouszkadzające i stereotypowe młodzieży i młodych dorosłych z autyzmem – przegląd badań. W: B. Szczupał (red.), Młodzież niepełnosprawna – szanse i zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej.
(s. 31-42). Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
Danielewicz, D., Pisula, E. (2005). Self-esteem evaluation of girls of Turner syndrome. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D, Medicina, Vol. LX, Suppl. XVI, N4, 329-332.
Pisula, E., Danielewicz, D. (2005). Experiences of young people whose sibling has a developmental disability – the impact of the type of disability, sex and birth order.  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D, Medicina, Vol. LX, Suppl.
XVI, N4, 366-369.
Pisula, E., Danielewicz, D. (red.). (2005). Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”
Danielewicz, D. (2006). Psychospołeczne funkcjonowanie chłopców z zespołem kruchego chromosomu X. W: M. Sekułowicz (red.), Teoria – Diagnoza – Terapia. Wybrane problemy pedagogiki specjalnej. (s.124-145). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
Danielewicz, D. (2006). Badania nad rozwojem mowy i języka u osób z zespołem Downa. W: J. Cz. Czabała, E. Zasępa (red.). Psychologia kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji. (s. 287-307). Warszawa: Wydawnictwo APS.
Danielewicz, D. (2006). Funkcjonowanie psychospołeczne nastolatków i dorosłych osób z autyzmem. W: T. Gałkowski, E. Pisula (red.). Psychologia rehabilitacyjna. Wybrane zagadnienia. (s. 171-183). Warszawa: Wydawnictwo Instytut Psychologii PAN.
Danielewicz, D., Pisula, E. (2006). Poziom lęku i świadomość własnej choroby osób ze schizofrenią przed i po wprowadzeniu psychoedukacji.
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D, Medicina, Vol. LX, Suppl. XVI, N1, 375-378.
Danielewicz, D. (2007). Rodzina z dzieckiem z zespołem Downa. W: E. Pisula, D. Danielewicz (red.). Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością lub z przewlekłą chorobą. (s. 130-153). Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
Danielewicz, D., Pisula, E. (2007). Analiza strategii radzenia sobie ze stresem przez opiekunów osób z choroba Alzheimera.
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D, Medicina, Vol. LXII, Suppl. XVIII, N2, 12-15.
Pisula, E., Kosut, A., Danielewicz, D. (2007). Funkcjonowanie emocjonalne rodziców dzieci z autyzmem.
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D, Medicina, Vol. LXII, Suppl. XVIII, N6,176-179.
Pisula, E., Danielewicz, D. (red.). (2007). Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

 
Look:
Back to content
Return to our authors
396828 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus